پایه۱

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه اول روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: صرف / نحو۱الف / نحو۱ب / قرآن۱ / عقاید۱ / احکام / قرآن۲ / تاریخ۱

پایه۲

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه دوم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: نحو۲ / نحو۳ / نحو۴الف / منطق۱و۲ / قرآن۳ / قرآن۴ /

پایه۳

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه سوم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: نحو۴ب / نحو۵ / بلاغت(جواهر) / منطق۳ / عقاید۳ / قرآن۵ / قرآن۶ / علوم قرآنی / تاریخ۳

پایه۴

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه چهارم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: اصول۱ /

پایه۵

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه پنجم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات:

پایه۶

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه ششم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات:

فهرست نمونه سؤالات امتحانی

عنوان کتابرررررررررررررررررررررررررررر ساعت ثلث1 ثلث2 ثلث3
صرف ساده صرف ساده 170 از اول تا قواعد اعلال از قواعد اعلال تا اول عربی همه بخش عربی
نحو1الف عوامل و هدایه 150 عوامل فی النحو یا نحومقدماتی شیرافکن هدایه تا الخاتمة فی سایر احکام الاسم از الخاتمة تا آخر
نحو1ب صمدیه 90 ندارد ندارد همه صمدیه
عقاید1 40 ندارد کل کتاب ندارد
احکام 90 از اول تا درس۲۱ از درس۲۱ تا درس۳۸ از درس۳۸ تا آخر کتاب
قرآن1 75 ندارد از اول سوره حمد تا اول سوره نساء ندارد
قرآن2 75 ندارد ندارد از اول سوره نساء تا انتهای انعام
تاریخ1 فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام 0
نحو2 سیوطی 150 از اول تا مبتدا از مبتدا تا فاعل از فاعل تا استثناء
نحو2 - معادل ابن‌عقیل 150 از اول تا مبتدا از مبتدا تا فاعل از فاعل تا استثناء
نحو2 - معادل قواعد الاساسیة 150
نحو3 سیوطی 150 از استثنا تا اعمال صفت مشبهه از اعمال صفت مشبهه تا غیرمنصرف از غیرمنصرف تا باب التصریف
نحو3 - معادل ابن‌عقیل 150 از استثنا تا اعمال صفت مشبهه از اعمال صفت مشبهه تا غیرمنصرف از غیرمنصرف تا باب التصریف
نحو3 - معادل قواعد الاساسیة 150
منطق1و2 منطق مطهری و مظفر 170 همه منطق مطهری منطق مظفر جزء اول منطق مظفر جزء دوم
نحو4الف مغنی الادیب 80 ندارد ندارد از اول کتاب تا حرف راء
قرآن3 75 ندارد از اول سوره اعراف تا آخر آیه37 سوره هود ندارد
قرآن4 75 ندارد ندارد از اول آیه۳۷ هود تا آخر سوره کهف
تاریخ2 فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام 0
عقاید2 شیعه در اسلام 0
مهارت پژوهشی1 روش مطالعه 8 ج برگزاری کلاس
مهارت پژوهشی2 روش خلاصه‌نویسی 8 ج برگزاری کلاس
بلاغت جواهر البلاغه 170 از ابتدا تا فی المسند از فی المسند تا آخر معانی از معانی تا آخر کتاب
بلاغت مختصر المعانی 170 از ابتدا تا فی المسند از فی المسند تا آخر معانی از معانی تا آخر کتاب
نحو4ب مغنی الادیب از ابتدا تا فی المسنداز ابتدا تا فی المسند
نحو5 مغنی الادیب از ابتدا تا فی المسنداز ابتدا تا فی المسنداز ابتدا تا فی المسند
منطق3 منطق مظفر منطق مظفر
عقاید3 منطق مظفر
قرآن5 منطق مظفر 75
قرآن6 منطق مظفر 75