پایه۱

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه اول روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: صرف / نحو۱الف / نحو۱ب / قرآن۱ / عقاید۱ / احکام / قرآن۲ / تاریخ۱

پایه۲

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه دوم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: نحو۲ / نحو۳ / نحو۴الف / منطق۱و۲ / قرآن۳ / قرآن۴ /

پایه۳

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه سوم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: نحو۴ب / نحو۵ / بلاغت(جواهر) / منطق۳ / عقاید۳ / قرآن۵ / قرآن۶ / علوم قرآنی / تاریخ۳

پایه۴

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه چهارم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: اصول۱ / فقه۱ / فقه۲ / عقاید۴ / نهج۱ / قرآن۷ / قرآن۸ / تاریخ۴ /

پایه۵

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه پنجم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: اصول۲ / فقه۳ / فقه۴ / عقاید۵ / نهج۲ / قرآن۹ / قرآن۱۰ / تاریخ۵ /

پایه۶

برای مشاهده نمونه سؤالات پایه ششم روی لینک کلیک کنید.

سؤالات: اصول۳ / فقه۵ / فقه۶ / فلسفه / آیین نگارش / نهج۳ / قرآن۱۱ / قرآن۱۲ / تاریخ۶ / علوم حدیث / حکومت اسلامی/