حوزه علمیه خراسانبرنامه آموزشی و متون درسی (نظام قدیم و جدید) پایه‌های اول تا ششم (سطح یک) طلاب حوزه علمیه خراسان

کد ۱۰ پایه اول، کد ۲۰ پایه دوم، کد ۳۰ پایه سوم، کد ۴۰ پایه چهارم، کد ۵۰ پایه پنجم و کد ۶۰ پایه ششم.

پایه پیش‌نیاز و پایه اول نظام جدید

جدول محدوده امتحانات پایه پیش‌نیاز و پایه اول

کدعنوانکتابساعتثلث1 (آذر)ثلث2 (اسفند)ثلث3 (خرداد)توضیحات
0صرف مقدماتی136از معتلات تا ثلاثی‌مزید1از ثلاثی‌مزید1 تا ابتدای بخش اسماز بخش اسم تا پایان کتاب
0نحو مقدماتی68از ابتدا تا بحث تمییزاز تمییز تا پایان کتاب
0روخوانی و روان‌خوانی68همه کتاب
0احکام68از مطهرات تا نماز مسافراز نماز مسافر تا پایان کتاب
0عقاید68همه کتاب
0آداب اسلامی68همه کتاب
1ادبیات عرب1170از مضاعف تا فعل رباعیاز فعل رباعی تا جمع مکسراز جمع مکسر تا انتهای مباحث شتی
1ادبیات عرب2هدایه شیرافکن170از ابتدا تا کنایاتاز کنایات تا پایان کتابهمه صمدیه
1احکام68از ابتدا تا خوردن و آشامیدناز خوردن و آشامیدن تا پایان کتاب
1عقاید68همه کتاب
1ترجمه و تفسیر قرآن102از سوره حمد تا ابتدای نساء (رویکرد تجوید)از سوره نساء تا انتهای انعام (رویکرد صرف)

پایه اول و دوم و سوم نظام قدیم

جدول محدوده امتحانات پایه اول و دوم و سوم

کدعنوانکتابساعتثلث1ثلث2ثلث3توضیحات
صرف ساده170از اول تا قواعد اعلالاز قواعد اعلال تا اول عربیهمه بخش عربی
نحو1الفعوامل و هدایه150عوامل فی النحو یا نحومقدماتی شیرافکنهدایه تا الخاتمة فی سایر احکام الاسماز الخاتمة تا آخر
نحو1بصمدیه90نداردنداردهمه صمدیه
عقاید140نداردکل کتابندارد
احکام90از اول تا درس۲۱از درس۲۱ تا درس۳۸از درس۳۸ تا آخر کتاب
قرآن175ندارداز اول سوره حمد تا اول سوره نساءنداردمعادل تجوید
قرآن275نداردندارداز اول سوره نساء تا انتهای انعام
تاریخ1فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام0از اول تا فصل۲۴ تابستان
نحو2سیوطی150از اول تا مبتدااز مبتدا تا فاعلاز فاعل تا استثناء
نحو3سیوطی150از استثنا تا اعمال صفت مشبههاز اعمال صفت مشبهه تا غیرمنصرفاز غیرمنصرف تا باب التصریف
منطق1و2منطق مطهری و مظفر170همه منطق مطهریجزء اول المنطقجزء دوم المنطق
نحو4الفمغنی الادیب80نداردندارداز اول تا راء
قرآن375ندارداز اول سوره اعراف تا آخر آیه37 سوره هودندارد
قرآن475از اول آیه۳۷ هود تا آخر سوره کهف
تاریخ2فرازهایی از زندگی پیامبر اسلام0از فصل۲۴ تا آخر کتاب تابستان
عقاید2شیعه در اسلام0همه کتاب در تابستان
مهارت پژوهشی1روش مطالعه8 جبرگزاری کلاس
مهارت پژوهشی2روش خلاصه‌نویسی8 جبرگزاری کلاس
بلاغتجواهر البلاغه / مختصرالمعانی170از ابتدا تا فی المسنداز فی المسند تا آخر معانیاز معانی تا آخر کتاب
نحو4بمغنی الادیب160از راء تا لاماز لام تا میماز میم تا آخر باب اول
نحو5مغنی الادیب50همه باب رابع
منطق3منطق مظفر80صناعات خمس
عقاید3120تا درس21درس21 تا آخر
قرآن575ابتدای مریم تا انتهای شعراء
قرآن675ابتدای نمل تا انتهای صافات
علوم قرآنی20علوم قرآنی جوان آراسته
تاریخ3سیره پیشوایان0از اول تا ص302 تابستان
خلاصه‌نویسی0بین 10 تا 20 صفحه از یک کتاب 80صفحه‌ای
مهارت پژوهشی1روش تندخوانی
مهارت پژوهشی2روش یادداشت‌برداری

پایه چهارم و پنجم و ششم نظام قدیم

جدول محدوده امتحانات پایه چهارم و پنجم و ششم

کدعنوانکتابساعتثلث1ثلث2ثلث3توضیحات
اصول1الموجز160اصول مطهری + الموجز از ابتدا تا اقتضاء نهی للفساداز اقتضاء تا مقصد سادساز مقصد سادس تا آخر
فقه1اللمعة الدمشقیة150کتاب الطهارةکتاب الصلاة تا فصل سادس بقیة الصلواتاز فصل سادس تا اول صوم
فقه2170از صوم تا القول فی الطوافاز طواف تا ابتدای جهاداز جهاد تا ابتدای متاجر
عقاید4100ابتدا تا عقیدتنا فی صفاتهاز عقیدتنا فی صفاته تا فصل ثانی فی النبوه
نهج البلاغه120نامه31 وصیت به فرزندان
قرآن775از ابتدای ص تا انتهای نجم
قرآن875از ابتدای قمر تا انتهای مصحف
تاریخ4سیره پیشوایان0از امام باقر(ع) تا امام هادی(ع) تابستان
مهارت پژوهشی5روش تحقیق124ج
مهارت پژوهشی6کتاب‌شناسی12ج
اصول2اصول الفقه مظفر160از ابتدا تا مفهوم وصفاز وصف تا ملازمات عقلیهاز ملازمات تا اجتماع امر و نهی
فقه3170از متاجر تا فصل خامس فی الصرفاز فصل خامس تا فصل عاشر النقدوالنسیهاز فصل عاشر تا آخر کتاب
فقه4160از اجاره تا فصل ثانی متعلق الوصیهاز فصل ثانی تا مسائل عشرون نکاحاز مسائل عشرون تا ابتدای طلاق
عقاید5100از نبوت تا عقیدتنا فی طاعة الائمهاز طاعة الائمة تا آخر
نهج البلاغه210خطبه همام
قرآن975مقدمات تفسیر، تاریخ تفسیر، روش‌ها، مبانی، اصول، قواعد
قرآن1075تفسیر1
تاریخ5سیره پیشوایان0از امام هادی(ع) تا آخر کتاب
مهارت پژوهشی7روش تحقیق216ج
مهارت پژوهشی8آشنایی با رایانه32ج
اصول3اصوال الفقه مظفر170از اجتماع امرونهی تا دلیل حجیت خبر واحد از سنتاز دلیل حجیت... تا حجیت قیاساز حجیت قیاس تا آخر کتاب
فقه5150از طلاق تا عتقاز عتق تا غصباز غصب تا اول ارث
فقه6170از ارث تا حدوداز حدود تا فصل سابع (عقوبات متفرقه)از فصل سابع تا آخر بحث
فلسفهآشنایی با فلسفه شهید مطهری20همه کتاب
آیین نگارشبر بال قلم50همه کتاب
نهج البلاغه330عهدنامه مالک اشتر
قرآن1175تفسیر2
قرآن1275تفسیر3
تاریخ6دادگستر جهان0
علوم حدیث
حکومت اسلامی