لیست شهریه ماه ذی‌الحجه ۱۴۳۷

۱٫ طلاب رسمی / متأهل
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ اچکان / اسماعیل ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۲ اسحاقی هدک / امیر ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۳ برزگر، محمد ابوالقاسم ۳ ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت
۴ برید نیک‌پور / سید علیرضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۵ بیک خراسانی نیا / الیاس ۳ ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملی
۶ جعفری / محمدرضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۷ حکم‌آبادی / ابوالفضل ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۸ خاتمی مشهدی / سید سجاد ۳ ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت
۹ روئیایی / سید جواد ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۰ زنجانی / سالار ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۱ سالار میل‌کاریز / محمدرضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۲ شاطرمشهدی / علی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۳ شب‌روی / سید علی ۳ ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۸۰،۰۰۰ ملت
۱۴ شریفی / علی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۵ شوکتیان، محمدحسین ۳۵۰ ۳ ۳،۵۳۰،۰۰۰ ملت
۱۶ عرفانیان یگانه / حسین ۱۵۰ ۱۵ ۱۵۰ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۱۷ محمدزاده / وحید ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۸ محمدی / علی غلامرضا ۳۵۰ ۳ ۳،۵۳۰،۰۰۰ ملت
۱۹ مومن‌زاده / سید محمد ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملت
۲۰ نجیب باقرزاده / محمدحسین ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۲۱ نوروزی / صادق ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۷۰۰ ۵۷ ۹۰۰ ۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۰ ۱۵،۹۷۰،۰۰۰
۲٫ طلاب رسمی / مجرد
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابطحی / سید علی عبدالحمید ۱۱۵ ۳ ۸۰ ۱۵ ۲،۱۳۰،۰۰۰ ملت
۲ اخترپور / امیرحسین ۸۰ ۱۵ ۹۵۰،۰۰۰ انصراف
۳ اکبرپور / مجتبی ۳ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۸۰،۰۰۰ ملت
۴ ال سیدان / محمدجواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۸۰،۰۰۰ ملت
۵ آقاسی‌زاده / محمد ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۶ آقامیرزایی / سید محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷ آهی / رضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۸ بامشکی / سید محمدمهدی ۱۱۵ ۳ ۱،۱۸۰،۰۰۰ ملت خ
۹ باهلی / نورالدین ۳ ۸۰ ۱۵ ۳۰ ۶۸۰،۰۰۰ ملت
۱۰ باهوش / سید محمدرضا ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۱۱ بختیاری / محمدسجاد عباس ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۱۲ بوستانیان / سید حمیدرضا ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۱۳ بیات / مهدی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۱۴ پورحسن / مصطفی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۱۵ پهلوان / علی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۱۶ پهلوان / محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۱۷ ترقی‌نیا / علیرضا ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۱۸ ثنایی / علی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت خ
۱۹ جاهد / محمدحسین ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت خ
۲۰ حاجی قاضی تهرانی / حسن ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۲۱ حاجی قاضی تهرانی / حسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملی
۲۲ حسینی / سید محمد صادق ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت (به‌نام شفیعی)
۲۳ حسینی / محسن جواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملی
۲۴ حسینی نیشابوری / سید محمد نصیر ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۲۵ خبیری / علی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۲۶ خزاعی / سید مجتبی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۲۷ دهقان‌زاده / جواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۲۸ ربانی / سجاد ۳ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۸۰،۰۰۰ ملت
۲۹ رجایی شوشتری / سید محمد ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۳۰ رحمتی شکیب / مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۱ رحمن‌نژاد / محسن ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۲ رستمی / حسن ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۳ رضوی / سید احمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۴ رضوی / سید علی‌اصغر ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۵ رمضانی / تقی ۳ ۱۵ ۱۸۰،۰۰۰ ملت
۳۶ رمضانی / علیرضا ۳ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۸۰،۰۰۰ ملت
۳۷ رنجبر / علی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۸ رنجبر / محمدمهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۳۹ زارع سعدآباد / مرتضی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۴۰ زره‌ساز / حسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۴۱ سادات فخر / سید علیرضا ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۴۲ سرچاهی / مهدی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۴۳ سلطانی / محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۴۴ شاکرین / ابراهیم ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۴۵ شعاعی / ابوالفضل ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۴۶ شفیعی احمدآبادی / مجید ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۴۷ شیخی / علی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۴۸ صانع بایگی / جواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت (به‌نام حسین)
۴۹ عباس‌نژاد / عباس ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۵۰ عباسی / احمد ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۵۱ عبدالمالکی / حسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ سپه
۵۲ عربشاهی / سید علی‌اکبر ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۵۳ علامی / محمدجواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۵۴ علی پور / سجاد ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت خ
۵۵ غریب حسینی / محمدحسین ۱۱۵ ۳ ۸۰ ۱۵ ۲،۱۳۰،۰۰۰ ملت (به‌نام محمدرضا)
۵۶ فاضلی / سید علیرضا مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۵۷ فتاح / حسن ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ سپه
۵۸ فلاحی طرقی / رضا ۸۰ ۱۵ ۹۵۰،۰۰۰ ملت
۵۹ فیض‌الله / مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۶۰ قاسمی / روح الله ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۶۱ قائم‌فرد / سید حجت ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۶۲ قائن‌نژاد / مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۸۰،۰۰۰ ملی
۶۳ قنبرزاده / امیرحسین ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۶۴ کظیمی / سید علی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ انصراف
۶۵ کفاش سلیقه / محمدجواد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۶۶ مجتبوی / سید معین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۶۷ مجتهد سیستانی / سید علی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۶۸ مجیری طهرانی / مهدیار ۱۱۵ ۳ ۸۰ ۱۵ ۲،۱۳۰،۰۰۰ ملت
۶۹ محرم‌زاده / علی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۷۰ محسنی خلیل‌آباد / محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۱ محمدزاده / محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۲ مروی بهادران / سجاد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۳ مستجاب الدعوه / سید علیرضا ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ مهرایران
۷۴ مستجاب الدعوه / سید محمدحسین ۱۱۵ ۳ ۸۰ ۱۵ ۲،۱۳۰،۰۰۰ قوامین
۷۵ معلم / سید محمدصادق ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۶ مقدسان نیشابور / محمدحسن ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۷ موسویان مقدم / سید هاشم ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۷۸ مومن‌زاده / سید رضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۷۹ مومن‌مقدم / مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۸۰ مهربد / حسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۸۱ مهربد / مرتضی ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۸۲ ندایی / سعید ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۸۳ نژادیزد / مهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۸۴ نصیرالدینی / امیرحسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۸۵ نمازی / محمد ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملی
۸۶ نوروزی نیک / علیرضا ۳ ۳۰،۰۰۰ ملت
۸۷ واحدی حیدریان / حسین ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۸۸ هاشمی نسری / سید مجتبی محمدمهدی ۳ ۸۰ ۱۵ ۹۸۰،۰۰۰ ملت
۵۷۵ ۲۵۵ ۵۲۸۰ ۱۰۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۰ ۰ ۰ ۶۸،۵۰۰،۰۰۰
۳٫ طلاب غیررسمی / متأهل / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ حسینی / سید کاظم سید حفیظ الله ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملت
۲ رسولی / حمید مسعود ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۵۰،۰۰۰ ملت (به‌نام نجیب)
۳ زکی / سید محمد سید حسین‌علی ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۵۰،۰۰۰ سپه
۴ محمدی / سید مصطفی سید سرور ۱۵۰ ۱۵ ۱،۶۵۰،۰۰۰ سپه
۰ ۰ ۶۰۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶،۶۰۰،۰۰۰
۴٫ طلاب غیررسمی / مجرد / متفرقه
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ جعفری / غلام‌حسین محمدعلی ۸۰ ۱۵ ۹۵۰،۰۰۰ ملت
۲ صابری / جواد حسین ۸۰ ۱۵ ۹۵۰،۰۰۰ انصراف
۳ کریمی / مجتبی احمد ۸۰ ۱۵ ۹۵۰،۰۰۰ سپه
۴ محمدی / محمد غلام‌سخی ۸۰ ۱۵ ۵۰ ۴۵۰،۰۰۰ سپه
۰ ۰ ۳۲۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۳،۳۰۰،۰۰۰
۵٫ طلاب غیررسمی / متأهل / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر رهبری صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶٫ طلاب غیرایرانی / مجرد / مساعده
ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر کد صافی سیستانی وحید معوقه بیمه قسط شورا قسط ۱ قسط ۲ غیبت غذا جمع حساب
۱ ابراهیمی / مهدی محمدحسین ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۲ احمدی / محمد علیرضا ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملی
۳ اعظمی / ظفرالحسن فیاض‌حسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۴ البوغبیش / جلیل ابراهیم ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۵ انصاری / افتخارحسین غلام‌عباس ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۶ بالتی / احمد حسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ صادرات
۷ بالتی / اعجازحسین محمدحسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۸ توسلی / حمید قاسم ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۹ توسلی / مهدی یعقوب ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۱۰ جوادی / غلام‌محمد محمدعلی ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۱۱ جوادی / محمدجواد غلام‌محمد ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۱۲ حسینی / سید باقر حیدر ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۱۳ حسینی / سید جعفر ابراهیم ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۱۴ حسینی / سید حسن موسی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۱۵ حسینی / سید حسن حسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت (به‌نام حسین‌علی)
۱۶ حسینی / سید حسن محمدعلی ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت کارت
۱۷ حسینی / سید روح‌الله رضا ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۱۸ حسینی / سید علی امان ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۱۹ حسینی / سید محمد خلیل ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲۰ حسینی / سید محمدسعید عبدالصمد ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۲۱ حسینی / سید مهدی عبدالصمد ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۲۲ حسینی / محسن غلام ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲۳ حق‌جو / باقر محمدقاسم ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۲۴ حلیمی / علی‌اصغر علی‌یاور ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۲۵ خادمی / کاظم قربان ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲۶ خان / عمران آخون موسی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲۷ خاوری / علی‌اکبر غلام‌نبی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۲۸ رضازاده / حجت محمدسعید ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۲۹ رضایی / حسن محمدامان ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت (به‌نام توسلی)
۳۰ رضایی / مهدی محمد ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳۱ سجادی / سید حسین ابراهیم ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۳۲ سعیدی / مهدی کاظم ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۳۳ سوری‌سو / ابراهیم محمدسعید ۴ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۳۴ سید / باقر (موسوی) مرتضی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳۵ سید / قائم‌رضا (رضوی) حسین رضاباقر ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ انصراف
۳۶ سید / مصطفی (حسینی) هادی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳۷ شریفی / سید رضا حسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳۸ شریفی / لیاقت‌علی غلام‌حسین ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۳۹ شریفی / محمدطه محمدعلی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۴۰ صابری / محمدجعفر محمدعلی ۵ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۴۱ صابری / محمدیونس حبیب‌الله ۲ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت کارت
۴۲ صادقی / سید مرتضی رضا ۱ ۵۰ ۱۵ ۵۰ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات (به‌نام مجاهد)
۴۳ صالحی / سید مهدی محمد ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملی
۴۴ عرفانی / احمدحسین محمدابراهیم ۲ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۴۵ فهیمی / حسین عبدالله ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۴۶ قنبری / مصطفی محمدعلی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ انصراف
۴۷ متقی / محمدحسین فداعلی ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۴۸ محب‌الحسن / سراج‌علی محب‌الحسن ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۴۹ محمدی / حیدر اسحاق ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۵۰ محمدی / علیرضا حسن ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۵۱ محمدی / مصطفی حسن ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۵۲ محمدی / هادی محمدقاسم ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۵۳ مطهری / محمدکاظم محمداسحاق ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ انصراف
۵۴ موسوی / سید حامد نادر ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ سپه
۵۵ موسوی / سید محمد هادی ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۵۶ موسوی هندی / سید علی طاها ۵ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۵۷ مومنی / سید جعفر امیر ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ سپه
۵۸ مهدوی / جعفر محمد ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ ملت
۵۹ میرزا / قمرعباس محمدعباس ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ انصراف
۶۰ میرزا / مهدی‌عباس محمدعباس ۱ ۵۰ ۱۵ ۶۵۰،۰۰۰ انصراف
۶۱ واعظی / علیرضا محمدعیسی ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت
۶۲ هاشمی / سید جعفر ۲ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ ملت خ
۶۳ یی اصیل سیفی‌اف ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۴ یی آزایف / خیال ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۵ یی آقالار عسگراف ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۶ یی بختیار باقراف ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۷ یی خالد صفرعلی ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۸ یی سراج‌الدین اکبراف ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۶۹ یی سلایف / میرعلی نریمان ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۷۰ یی علی‌حسن عباس‌اف ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۷۱ یی فقانی بنیاتو ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۷۲ یی محمداف / عمران محمدحسین ۳ ۱۵ ۱۵۰،۰۰۰ صادرات
۰ ۱۹۵۰ ۱۰۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۲۹،۸۰۰،۰۰۰

 

پست‌های هم‌سو

پاسخ دهید