امتحانات قرآن و احکام و عقاید بهمن‌ماه

درس

تاریخ

درس

تاریخ

احکام استاد باهلی ۱۱/۱۹ عقاید۴ ۱۱/۱۹
احکام استاد کنعانی ۱۱/۲۰ عقاید استاد استادی ۱۱/۲۱
احکام استاد رجبی ۱۱/۱۸ عقاید استاد حدادی ۱۱/۲۱
احکام استاد گرالی ۱۱/۱۹ عقاید استاد باهلی ۱۱/۱۸
احکام استاد ابوالفضلی سیکل و دیپلم ۱۱/۲۱ عقاید استاد چرمچی پایه اول ۱۱/۱۸
احکام استاد صالحی ۱۱/۲۱ عقاید استاد سرودی ۱۱/۲۱
احکام استاد ابوالفضلی پایه اول به بالا ۱۱/۲۱ عقاید استاد گرالی ۱۱/۱۸
مبادی استاد فاضل ۱۱/۲۱ عقاید ۲ استاد چرمچی ۱۱/۲۰
قرآن ۳ استاد حسن پور ۱۱/۲۵ عقاید استاد شانچی ۱۱/۲۴
قرآن ۵ استاد حسن پور ۱۱/۲۵ عقاید استاد کنعانی ۱۱/۲۰
قران ۷ استاد کوثری ۱۱/۲۵ عقاید ۳ ۱۱/۱۸
قرآن ۹ استاد ضیایی ۱۱/۲۵ عقاید استاد هاشمی ۱۱/۲۱

 

پست‌های هم‌سو

پاسخ دهید